Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Amaç 1. Nitelikli Ar- Ge Faaliyetleri Yoluyla Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Katma Değer Oluşturmak

H 1.1. Bilimsel Araştırma Faaliyetlerini Nitelik ve Nicelik Yönünden Geliştirmek

H 1.2 Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Yayın Sayısı ve Niteliği Arttırmak

H 1.3 Lisans ve Yüksek Lisans Projelerinde Dış Kaynaklı Destek Miktarını Artırmak.

 

Amaç 2. Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Niteliğini Sürdürebilir Olarak Arttırmak

H 2.1 Eğitim-Öğretimin Fiziksel ve Akademik Altyapısı İyileştirmek

H 2.2 Öğrencilerin Yetkinliklerini Geliştiren Faaliyetleri Artırmak

H 2.3 Öğrencilere Yönelik Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Geliştirmek

 

Amaç 3. Üniversitenin Toplum Ve Çevre Yararına Yaptığı Faaliyetleri Artırmak

H 3.1. Toplumsal Katkı Faaliyetlerinin Arttırmak

H 3.2 Bölgesel Olarak Sosyal Ve Kültürel Gelişmeye Yönelik Faaliyetleri Arttırmak

 

Amaç 4. Üniversitemizin Uluslararası Tanınırlığını Artırmak

H 4.1. Uluslararası Öğrenci, Akademik Ve İdari Personel Hareketliliğini Artırmak

H 4.2 Üniversitemiz Araştırmacılarının Ulusal Ve Uluslararası Bilimsel Etkinliklere

Katılımını Arttırmak

 

Amaç 5. Katılımcı Yönetim Ve Organizasyon Yapısı İle Kalite Kültürünü Ve Kurumsal Aidiyeti Güçlendirmek

Hedef 5.1. Kurum İçi Memnuniyet Düzeyini Arttırmak Ve Paydaş İlişkilerini

Güçlendirmek

H 5.2 Fakültemiz Mezunları İle İlişkileri Güçlendirmek

H 5.3 Fakülte İçinde Kalite Kültürünü Yaygınlaştırmak

 

b. Performans Göstergeleri ve Stratejiler

Amaç 1. Nitelikli Ar- Ge Faaliyetleri Yoluyla Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Katma Değer Oluşturmak

Hedef 1.1 Bilimsel Araştırma Faaliyetlerini Nitelik ve Nicelik Yönünden

Geliştirmek

 

Hedefe

Etkisi

(%)

Plan Başlangıç Değeri

2024 Hedef

2025

Hedef

2026

Hedef

2027 Hedef

2028

Hedef

PG 1.1.1 Fakültemizde yürütülmekte olan dış kaynaklı (TÜBİTAK vb) Öğretim

Üyesi Projesi Sayısı

40

5

5

6

7

8

10

PG 1.1.2 Fakültemizde tamamlanan

bilimsel araştırma projesi

sayısı

35

10

10

12

15

17

20

PG 1.1.3. Ulusal ve

uluslararası projelerde

görev alan öğrenci sayısı

15

5

5

6

7

8

10

PG 1.1.4 Fakültemizde kabul edilen dış kaynaklı (TÜBİTAK vb) Öğrenci

Projesi Sayısı

10

2

2

3

4

5

6

Stratejiler

 1. Proje yazımı konusunda öğrenci ve öğretim elemanlarına özel eğitimler düzenlemek
 2. Proje destekleri hakkında bilgilendirici toplantılar düzenlemek

 

 

Amaç 1. Nitelikli Ar- Ge Faaliyetleri Yoluyla Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Katma Değer Oluşturmak

Hedef 1.2 Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Yayın Sayısı ve Niteliği Arttırmak

 

Hedefe

Etkisi

(%)

Plan Başlangıç Değeri

2024 Hedef

2025

Hedef

2026

Hedef

2027 Hedef

2028

Hedef

PG 1.2.1 WOS endeksli yayın sayısı

30

5

5

6

7

8

10

PG 1.2.2 Uluslararası alan endeksli makale sayısı

25

15

50

55

60

65

70

PG 1.2.3 Ulusal alan endeksli makale sayısı

20

50

50

55

60

65

70

PG 1.2.4 Uluslararası bildiri sayısı

15

15

50

55

60

65

70

PG 1.2.5 Ulusal bildiri sayısı

10

50

50

55

60

65

70

Stratejiler

 1. Akademik yayın sayısının arttırılmasına yönelik teşvikleri Üniversitemiz ödül yönergesi kapsamında arttırmak
 2. Lisansüstü çalışmaların tamamının nitelikli yayınlara dönüşmesi için çalışmalar yapmak

 

 

Amaç 2. Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Niteliğini Sürdürebilir Olarak Arttırmak

 

Hedef  2.1 Eğitim-Öğretimin Fiziksel ve Akademik Altyapısı İyileştirmek

 

Hedefe

Etkisi

(%)

Plan Başlangıç Değeri

2024 Hedef

2025

Hedef

2026

Hedef

2027 Hedef

2028

Hedef

PG 2.1.1 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı

15

50

50

45

40

40

40

PG 2.1.2 Paydaş görüşleri ile güncellenen derslerin sayısı

15

2

2

3

4

5

6

PG 2.1.3 Eğiticilerin Eğitimi programına katılan öğretim elemanı sayısı

25

30

30

35

40

50

60

PG 2.1.4 Çift Anadal/Yandal protokollerinden faydalanan öğrenci sayısı

20

2

2

3

4

5

6

PG 2.1.5 Akademik danışman başına düşen öğrenci sayısı

25

50

50

45

40

40

40

Stratejiler

 1. Akademik personel sayısının arttırılması ve öğrenci kontenjanının sınırlanması ile öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını sabit bir orana geriletmek
 2. Paydaş görüşleri ile öğretim planlarında yer alan derslere yenilerini eklemek veya var olanları güncellemek
 3. Çift Anadal/Yandal protokollerini gerçekleştirmek.
 4. Çift Anadal/Yandal programları hakkında öğrencilere eğitim toplantıları düzenlemek.

 

 

Amaç 2. Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Niteliğini Sürdürebilir Olarak Arttırmak

 

Hedef  2.2 Öğrencilerin Yetkinliklerini Geliştiren Faaliyetleri Artırmak

 

 

Hedefe

Etkisi

(%)

Plan Başlangıç Değeri

2024 Hedef

2025

Hedef

2026

Hedef

2027 Hedef

2028

Hedef

PG 2.2.1 Erasmus, Mevlana ve

Farabi programlarından yararlanan öğrenci sayısı

50

5

5

6

7

8

10

PG 2.2.2 Öğrencilerin kişisel/ beceri gelişimine yönelik düzenlenen etkinlik sayısı

30

5

5

6

7

8

10

PG 2.2.3 Sosyal Transkript alan öğrenci sayısı

20

5

5

10

15

20

25

 

Stratejiler

 1. Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi öğrenci değişim programları hakkında bilgilendirme toplantıları yapmak,
 2. Öğrencilere yapılan anketlerle kendilerini hangi konularda geliştirmek istediklerini belirlemek
 3. Sosyal Transkript içeriğinin zenginleştirilmesi için öğrencilerle akademik ve sosyal becerileri geliştirme konularında yönlendirici toplantılar/bilgilendirmeler yapmak

 

 

 

 

Amaç 2. Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Niteliğini Sürdürebilir Olarak Arttırmak

 

Hedef 2.3 Öğrencilere Yönelik Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Geliştirmek

 

 

Hedefe

Etkisi

(%)

Plan Başlangıç Değeri

2024 Hedef

2025

Hedef

2026

Hedef

2027 Hedef

2028

Hedef

PG 2.3.1 Öğrenci Akademik Danışmanlık Komisyonu öğrenci toplantıları

30

2

3

4

5

5

5

PG 2.3.2 Oryantasyon toplantıları

30

5

5

7

8

9

10

PG 2.3.3 Staj, değişim programı, istihdam olanakları vb. konularda öğrenciler ile yapılan toplantılar

40

5

5

7

8

9

10

Stratejiler

 1. Öğrenci Akademik Danışmanlık Komisyonu öğrenci toplantılarını belirli bir takvim dahilinde sürdürülebilir hale getirmek
 2. Fakültemizde ve her bir Bölümümüzde öğrencilerimize oryantasyon toplantıları düzenlemek
 3. Staj, değişim programı, istihdam olanakları vb. konular hakkında bilgilendirme toplantıları yapmak,

 

Amaç 3. Üniversitenin Toplum ve Çevre Yararına Yaptığı Faaliyetleri Artırmak

Hedef  3.1 Toplumsal Katkı Faaliyetlerinin Arttırmak

 

Hedefe

Etkisi

(%)

Plan Başlangıç Değeri

2024 Hedef

2025

Hedef

2026

Hedef

2027 Hedef

2028

Hedef

PG 3.1.1 Akademik ve idari personel ile öğrenciler tarafından düzenlenen sosyal sorumluluk faaliyetleri

30

2

3

4

5

5

5

PG 3.1.2 Akademik ve idari personel ile öğrencilerin sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılma sayısı

30

5

5

7

8

9

10

PG 3.1.3 Dezavantajlı gruplara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı

40

5

5

7

8

9

10

Stratejiler

 1. Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü ile ortak proje eğitimlerine ilişkin toplantılar gerçekleştirmek
 2. Tüm personelimiz ve öğrencilerimizin sosyal faaliyetlere katılımını teşvik etmek
 3. Sosyal Transkripte sosyal sorumluluk faaliyetlerinin eklenebileceğine ilişkin öğrencilerimiz ile toplantılar yapmak
 4. Dış paydaşlar ve öğrencilerimizi sosyal faaliyetler kapsamında buluşturmak.
 5. Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler gerçekleştirmek, Engelli Birim Koordinatörlüğü ile ortak çalışmalar gerçekleştirmek

 

 

 

Amaç 3. Üniversitenin Toplum ve Çevre Yararına Yaptığı Faaliyetleri Artırmak

 

Hedef H 3.2 Bölgesel Olarak Sosyal ve Kültürel Gelişmeye Yönelik Faaliyetleri Arttırmak

 

Hedefe

Etkisi

(%)

Plan Başlangıç Değeri

2024 Hedef

2025

Hedef

2026

Hedef

2027 Hedef

2028

Hedef

PG 3.2.1 Kent içindeki dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen eğitim sayısı

30

2

2

3

4

5

5

PG 3.2.2 İlköğretim okulları ile gerçekleştirilen ortak projeler

30

1

1

2

2

3

3

PG 3.2.3 Çevre konusunda gerçekleştirilen sosyal faaliyet sayısı

40

1

1

2

2

3

3

Stratejiler

 1. Kent içindeki dezavantajlı gruplara yönelik eğitimler düzenlemek
 2. İlköğretim öğrencilerine yönelik ortak projeler gerçekleştirmek
 3. Çevre kirliliği ve çevrenin sağlıklı hale getirilmesi konularında faaliyetler düzenlemek (Çöp toplama ve sahil şeridi temizliği, ağaçlandırma yapılması vb.)

 

 

Amaç 4. Üniversitemizin Uluslararası Tanınırlığını Artırmak

 

H 4.1 Uluslararası Öğrenci, Akademik ve İdari Personel Hareketliliğini Artırmak

 

 

Hedefe

Etkisi

(%)

Plan Başlangıç Değeri

2024 Hedef

2025

Hedef

2026

Hedef

2027 Hedef

2028

Hedef

PG 4.1.1 Akademik ve idari personel ile öğrencilerden yurtdışı değişim programlarına katılma sayısı

50

2

2

3

4

5

5

PG 4.1.2 Uluslarası kurum ve kuruluşlara üye olan akademik ve idari personel ile öğrenci sayısı

30

5

5

7

8

9

10

Stratejiler

 1. Uluslararası değişim programlarına ilişkin Erasmus Birimi ile koordineli tanıtım toplantıları yapmak
 2. Uluslararası kurum ve kuruşlarla işbirliğini destekleyen çalışmalar yapmak

 

 

Amaç 4. Üniversitemizin Uluslararası Tanınırlığını Artırmak

 

H 4.2 Üniversitemiz Araştırmacılarının Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılımını Arttırmak

 

 

Hedefe

Etkisi

(%)

Plan Başlangıç Değeri

2024 Hedef

2025

Hedef

2026

Hedef

2027 Hedef

2028

Hedef

PG 4.2.1 Uluslararası bilimsel etkinliklere katılan öğretim elemanı sayısı

50

5

5

6

7

8

10

PG 4.2.2 Uluslararası bilimsel etkinliklere katılan öğrenci sayısı

50

2

2

3

4

5

5

Stratejiler

 1. Öğrencilerin uluslararası etkinliklere katılabilmesi için dil yetkinliğinin arttırılması üzerine çalışmalar yapmak
 2. Öğrencilerin uluslararası etkinliklere katılımı için gerekli finansal desteği sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak

 

 

Amaç 5. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı İle Kalite Kültürünü ve Kurumsal Aidiyeti Güçlendirmek

 

Hedef 5.1 Kurum İçi Memnuniyet Düzeyini Arttırmak ve Paydaş İlişkilerini

Güçlendirmek

 

 

 

Hedefe

Etkisi

(%)

Plan Başlangıç Değeri

2024 Hedef

2025

Hedef

2026

Hedef

2027 Hedef

2028

Hedef

PG 5.1.1 Memnuniyet anketleri (akademik-idari personel, öğrenci) sayısı

30

3

3

4

5

5

5

PG 5.1.2 İç paydaş toplantı sayısı

30

2

2

3

3

4

4

PG 5.1.3 Dış paydaş toplantı sayısı

40

2

2

2

2

3

3

Stratejiler

 1. Memnuniyet anketlerinin sonuçlarına yönelik iyileştirmeler yapmak
 2. İç paydaş toplantılarını nicelik ve nitelik bakımından arttırmak
 3. Dış paydaş toplantılarını nicelik ve nitelik bakımından arttırmak
 4. İç ve dış paydaş görüşleri doğrultusunda aksiyon almak

 

 

Amaç 5. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı İle Kalite Kültürünü ve Kurumsal Aidiyeti Güçlendirmek

 

Hedef  5.2 Fakültemiz Mezunları İle İlişkileri Güçlendirmek

 

 

 

Hedefe

Etkisi

(%)

Plan Başlangıç Değeri

2024 Hedef

2025

Hedef

2026

Hedef

2027 Hedef

2028

Hedef

PG 5.2.1. Üniversitemiz Mezun Bilgi Sistemine kayıtlı Fakültemiz mezun sayısı

50

100

100

300

500

1000

1200

PG 5.2.2. Mezun günü etkinliği sayısı

25

1

1

1

1

1

1

PG 5.2.3 Bölümlerin mezun etkinlikleri sayısı

25

3

3

4

4

5

5

Stratejiler

 1. Üniversitemiz Mezun Bilgi Sistemine ilişkin tüm web sayfaları, sosyal medya hesapları ve web gruplarından tanıtım duyuruları yapmak
 2. Fakültemizde aynı tarihte olmak üzere bir mezun günü etkinliği düzenlemek
 3. Bölümlerin mezun etkinliklerinin sayılarını arttırmak

 

 

Amaç 5. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı İle Kalite Kültürünü ve Kurumsal Aidiyeti Güçlendirmek

 

Hedef 5.3 Fakülte İçinde Kalite Kültürünü Yaygınlaştırmak

 

 

 

Hedefe

Etkisi

(%)

Plan Başlangıç Değeri

2024 Hedef

2025

Hedef

2026

Hedef

2027 Hedef

2028

Hedef

PG 5.3.1 Kalite Güvence Alt Komisyonu Toplantı Sayısı

30

6

6

7

8

9

10

PG 5.3.2 Bölüm Kalite Güvence Komisyonları Toplantı Sayısı

30

5

5

7

8

9

10

PG 5.3.3 Kalite Elçileri toplantı sayısı

20

4

4

5

5

6

6

PG 5.3.4 Öğrenciler ile yapılan kalite güvence toplantıları sayısı

20

2

2

3

4

5

5

Stratejiler

 1. Kalite Güvence Alt Komisyonu Toplantılarını periyodik hale getirerek nicelik ve nitelik bakımdan arttırmak.
 2. Bölüm Kalite Güvence Komisyonları Toplantılarını periyodik hale getirerek nicelik ve nitelik bakımdan arttırmak.
 3. Fakültemiz Kalite Elçileri grubu toplantılarını periyodik hale getirerek nicelik ve nitelik bakımdan arttırmak.