Dekan Yardımcıları Görev Dağılımları

DEKAN YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMLARI

 

Doç. Dr. Dilek KANTAR

1- Dekan Fakültede bulunmadığı dönemlerde ona vekalet etmek, Dekanı ve Fakülteyi temsil etmek.

2- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen görevleri yapmaktır.

3- Akreditasyon, stratejik planlama ve geliştirme, Kurumsal Kalite Güvencesi, YÖKAK

çalışmaları takip ve kontrolünü yapmak.

4- Erasmus anlaşmaları, Avrupa Birliği Eğitim Programları, Bologna süreci, Avrupa Kredilendirme Sistemi (ECTS) ve Kataloğu Çalışmalarının takip ve kontrolünü yapmak.

5- Yarıyıl bazında bölümlerin hazırladığı ders görevlendirilmelerinin koordinasyonunun

sağlanarak Fakülte Yönetim Kuruluna sunulmasının sağlanması.

6- Fakülte bütçesinin hazırlanması.

7- Yıllık faaliyet raporlarının bölümlerle koordineli olarak hazırlanması ve Rektörlüğe sunulması.

8- Fakülte Donanım Kataloğunun oluşturulması ve güncelleştirmesi çalışmalarını yapmak.

9- Fakülte Basın ve Halka İlişkiler sorumlusu ile koordinasyon, Fakültenin tanıtımı, sosyal,

kültürel ve bilimsel faaliyetlere özendirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak.

10- Farabi öğrenci ve öğretim elemanı değişim programı takip ve kontrolünü yapmak.

11- Fakültemiz adına 35. maddeye göre yurtiçinde yurtdışında öğrenim gören öğretim elemanları ile ilgili işlemlerin takibi.

12- Kanun ve yönetmeliklerle Fakülte Kuruluna verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlayacak çalışmaların yürütülmesi.

13- Bölümler düzeyinde yıllık bilimsel yayınlar, araştırma projeleri ve bilimsel etkinliklerle ile ilgili sağlıklı veri tabanı oluşturmak.

14- Akademik talep, başvuru ve değerlendirmelerin takip edilmesi.

15- Akademik personelin dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması ve Dekana sunulması işlemlerini yürütmek.

16- Fakültede açılacak kitap sergileri, stantlar ile asılmak istenen afiş ve benzeri talepleri incelemek, denetlemek.

17- Çalışma Odaları ve dersliklerle ilgili ihtiyaçların belirlenmesi, hazırlıkların gözden geçirilmesi ve çalışmaların değerlendirilmesini sağlamak.

 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YAMAN

1- Dekan Fakültede bulunmadığı dönemlerde ona vekalet etmek, Dekanı ve Fakülteyi temsil etmek.

2- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen görevleri yapmaktır.

3- Üniversite Eğitim Komisyonu ile ilgili çalışmaları yürütmek.

4- Öğrencilerin ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders kayıtları ile harç işlemlerinin takibini yapmak.

5- Öğrenci İşleri, Eğitim-Öğretimle ilgili öğrenci dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması.

6- Öğrenci Temsilcilerinin Seçimi ve Koordinasyonu.

7- Öğretim Yılı başında bölümlerden gelen ders muafiyetinin takibi ve kontrolünü yapmak.

8- Yıllık faaliyet raporlarının bölümlerle koordineli olarak hazırlanması ve Rektörlüğe sunulması.

9- Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş yoluyla gelen öğrencilerin bölümlerden gelen ders muafiyeti takibi ve kontrolü.

10- Öğrenci Staj işlemleri ile ilgili uygulama ve sonuçların takibini yapmak.

11- Fakülte, Onur öğrencilerinin belirlenmesi ve ödüllendirilmesi.

12- Fakültenin web sayfasının güncellenmesi, ilgili haber ve duyurularının kontrol edilmesi.

13- Bölümlerde çift anadal ve yandal programlarının geliştirilmesi ve koordinasyonu sağlamak.

14- Yıllık oryantasyon planlarının düzenlenmesi ve uygulamanın takibi.

15- Fakülte tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, sempozyum, seminer, yemek, gezi, teknik gezi gibi etkinliklerin organizasyonunu koordine etmek.

16- Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, bu soruşturmalar ile ilgili kurulacak komisyonlara başkanlık etmek.

17- Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim-öğretim ile ilgili tüm işleri düzenlemek, kontrol etmek yürütmek.

18- Ders planları, dersliklerin dağılımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak.

19- Bölüm Başkanlıkları tarafından çözüme kavuşturulamayan öğrenci sorunlarını Dekan adına dinlemek ve çözüm önerisi sunmak.